PBW

“Najskuteczniejszym sposobem spójnego zabezpieczenia dostaw wody do spożycia jest zastosowanie kompleksowej metody oceny i zarządzania ryzykiem obejmującej wszystkie etapy dostarczania wody od ujęcia do konsumenta. W Wytycznych takie metody nazywa się Planami Bezpieczeństwa Wodnego (PBW; ang. Water safety plans - WSP)”*

Cel PBW jest bardzo prosty:

Ciągłe zapewnienie bezpieczeństwa i akceptowalności dostaw wody do spożycia.*

Jednym z etapów wdrażania PBW dla każdego systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia jest:

Zidentyfikowanie wszystkich zagrożeń i niebezpiecznych zdarzeń, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo systemu zaopatrzenia w wodę od ujęcia, poprzez uzdatnianie i dystrybucję do punktu poboru (wody) przez konsumenta. *


Szanowni Państwo,

Od kilkunastu lat budujemy naszą ofertę pod kątem systemów wspomagających realizację PBW w obszarze monitoringu jakości wód na ujęciu, poprzez kolejne etapy uzdatniania, aż do wprowadzenia wody do sieci. Dystrybuujemy produkty czołowych firm światowych, posiadających wieloletnie doświadczenie w zakresie dostaw systemów dla potrzeb realizacji PBW. Sprawdzone w tysiącach, setkach i dziesiątkach lokalizacji w największych światowych, średnich i małych systemach dystrybucji wody do spożycia monitorują jej jakość dla ponad 20% światowej populacji. Niezależnie od wielkości sieci dystrybucyjnej i rodzaju ujęcia (głębinowe, powierzchniowe, infiltracyjne), systemy te realizują swoje zadania w układzie on-line, in-line bądź też w badaniach terenowych i laboratoryjnych.

Przedstawione poniżej systemy pozwalają monitorować zagrożenia, oceniać ich natężenie, a tym samym poziom ryzyka jakie niosą i są doskonałym narzędziem dla potrzeb szybkiego uzyskania informacji o zagrożeniu umożliwiając podjęcie natychmiastowych działań naprawczych.

Ogromną zaletą strategii PBW jest to, że przy jej pomocy można zabezpieczać wodę we wszystkich typach systemów zaopatrzenia w wodę rozmaitych rozmiarów, bez względu na stopień ich skomplikowania. Metodę PBW należy traktować jako strategię zarządzania ryzykiem, lub parasol, mającą wpływ na cały sposób działania zakładu wodociągowego zmierzający do ciągłego dostarczania bezpiecznej wody. Istotne ryzyka, które w danej chwili nie podlegają zabezpieczeniu muszą być łagodzone. Może to się wiązać z krótko-, średnio- lub długoterminowymi działaniami usprawniającymi. Metoda PBW powinna być dynamiczna i praktyczna; nie powinna być jedynie kolejną procedurą operacyjną. * Dlatego też informacje pozyskiwane z systemów monitorujących jakość wody do spożycia są daleko wykraczające poza standardowy zakres badanych parametrów, określonych w obowiązujących rozporządzeniach w sprawie jakości wody do spożycia.

* Rozdział 4 trzeciej edycji Wytycznych WHO w sprawie jakości wody do spożycia (2004)

W naszej ofercie:

Absolutnym numerem 1 w zakresie biomonitoringu on-line jest system Microtox CTM.

Realizuje on pomiary bioindykacyjne całościowo oceniając chemiczną jakość próbki. Posiada możliwość kontynuacji pomiarów on-line nawet w przypadku wystąpienia skażenia, umożliwiając obserwację jego dalszego trendu: wzrastającego lub malejącego. W przypadku wystąpienia skażenia automatycznie pobierana jest próbka dla potrzeb laboratoryjnych analiz chemicznych. Organizmy, to najlepiej poznane bioindykatory, bakterie Vibrio fischeri, których czułość została określona dla ponad 2800 substancji chemicznych (m.in. fenol, ołów, arsen, rtęć, cyjanek sodowy, selen, cyjanek potasowy, chrom, miedź, aflatoksyny, ochratoksyny, rubratoksyny, chloroform, amoniak, lindan, DDT, nafta, formaldehyd, karbaryl, TNT, karbofuran, pentachlorofenol, kadm, dieldryna, i wiele innych). Najważniejszą cechą jest fakt, że użytkownik systemu Microtox CTM otrzymuje obiektywne wyniki (bakterie pochodzą z hodowli laboratoryjnej prowadzonej w 100% czystych warunkach), podczas gdy stosowanie systemów biomonitoringu opartego na organizmach pochodzących ze środowiska (małże, ryby) wymaga prowadzenia kwarantanny tychże organizmów (czyli potencjalnie przystosowania do obecnych w wodzie toksyn działających na poziomach nie wywołujących efektu testowego, np. zamknięcia skorupy lub śmierci organizmów).System Microtox CTM, z ustawianą przez użytkownika częstotliwością (od 3 do 24 godzin) wykonuje procedurę samokontroli jakości wyniku w oparciu o substancję wzorcową. Daje to pewność, że uzyskiwane wyniki badania próbek są wiarygodne.

W ramach systemu Microtox dostępne są system Microtox CTM (on-line), Microtox Model 500 (laboratoryjny system dla wody i ścieków), DeltaTox II (przenośny, laboratoryjny lub terenowy system dla wody, z funkcją pomiaru skażeń mikrobiologicznych metodą ATP).

Systemy Microtox zostały przebadane przez Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (EPA) w ramach programu weryfikacji technologii środowiskowych i wykryły wszystkie substancje toksyczne przewidziane dla tej grupy organizmów na poziomach niższych niż dawka śmiertelna dla człowieka. Organizmy są zgodne z ISO i normami wielu krajów.

System Microtox jest najpopularniejszym systemem na świecie wykorzystywanym dla potrzeb oceny chemicznej jakości wody do spożycia. Około 20% światowej populacji jest chronione tym systemem. Łącznie, na świecie pracuje ponad 3000 systemów Microtox, z czego w Polsce mamy zainstalowane 33 systemy Microtox Model 500, 11 systemów DeltaTox i 2 systemy Microtox CTM (na etapie instalacji). Na naszych systemach pracują wodociągi warszawskie, łódzkie, lubelskie, włocławskie, bolesławickie.

OVA7000 jest w pełni automatycznym, on-line, monitorem metali, zaprojektowanym jako układ modułowy, umożliwiający ciągły lub okresowy monitoring metali w strumieniach wód procesowych, uwalnianych ściekach, rzekach i wodach powierzchniowych. System OVA jest oparty na dobrze poznanej i opisanej w publikacjach międzynarodowych technologii woltamperometrycznej (ASV i CSV), która zapewnia szybkie i dokładne wykrywanie metali na poziomach μg/l. Uzyskiwane wyniki mogą być bezpośrednio porównywane z analizami laboratoryjnymi AAS lub ICP. System umożliwia pomiary stężeń następujących metali: Ag, As III, As total, Au, B, Cd, Co, Cr VI, Cr total, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Pd, Sb III, Se IV, Sn, Te, TI, U, Zn. System OVA7000 może zostać podłączony do zakładowego systemu informatycznego w celu sterowania dozowania koagulantów, co redukuje ich zużycie nawet ponad 20%, przynosząc wymierne oszczędności dla zakładu. Wersja laboratoryjna i przenośna PDV6000ultra poza pomiarem w/w metali posiada również procedury do pomiaru niektórych metali w glebie. Ponad 300 systemów na świecie.

Multisensor 1200 jest systemem do ilościowego pomiaru on-line lotnych związków organicznych i olejów w czystych wodach i ściekach. Zastosowana bezkontaktowa technika pomiarowa nie wymaga używania odczynników, głowica pomiarowa wykrywa gazy lub związki lotne w zbiorniku pomiarowym i dokonuje pomiarów przy minimalnych potrzebach okresowej obsługi. Multisensor 1200 zapewnia pomiary na poziomie ppb (μgl-1), a szeroki, dynamiczny zakres pomiarowy umożliwia zastosowanie dla bardzo wielu aplikacji. Jest zaprojektowany do ilościowego pomiaru LZO i olejów w wodzie, na bardzo niskich poziomach, podając sygnał jako sumę LZO, wyrażoną w ppb (μgl-1). Ponad 60 systemów w Europie.

Multisensor2000 jest systemem monitoringu sumy trichlorometanów (THMs) zaprojektowanym dla potrzeb badania wody. Działa w trybie on-line zapewniając monitoring w czasie rzeczywistym i ma możliwość wysyłania sygnału alarmu bez potrzeby stosowania dodatkowych odczynników chemicznych. Brak kontaktu czujnika z wodą oraz brak ruchomych części mechanicznych eliminuje potrzebę częstej obsługi. Trichlorometany (THMs) powstają jako produkt uboczny podczas uzdatniania chlorem wody do spożycia i często są traktowane jako produkt dezynfekcji. Powstają na skutek reakcji chloru i/lub bromu z pozostałościami materii organicznej obecnej w uzdatnianej wodzie. THMs są potencjalnie rakotwórcze i wiele krajów ustanawia dopuszczalne limity stężeń w wodzie do spożycia.

System Multisensor2000 wykrywa chloroform, bromoform, bromodichlorometan i dibromochlorometan podając wynik jako sumę THMs w ppb (µgl-1). Ponad 60 systemów w Europie, w tym m.in. grupa Saur.

BACTcontrol – automatyczny system pomiaru skażenia bakteriologicznego w układzie on-line. Pełny automatyczny monitoring wzrostu bakterii w wodzie. Ultraszybka analiza dla potrzeb szybkiej odpowiedzi na obecność skażeń mikrobiologicznych. Transmisja danych do systemów nadrzędnych. Analiza trendu. Niskie koszty eksploatacji. System BACTcontrol wykrywa obecność bakterii E.coli i grupy coli w wodzie. Monitoring jest oparty na metodzie enzymatycznej, która sprawia, że bakterie stają się wykrywalne metodami fluorymetrycznymi. System może być stosowany także w przemyśle spożywczym oraz do określania czystości mikrobiologicznej oczyszczonych ścieków przemysłowych przeznaczonych do ponownego użycia. Zastosowanie: wody nieuzdatnione, dystrybucja wody, uzdatnianie wody. Pomiary: do 6 pomiarów / dobę, czułość: >0 jtk/objętość próbki (max. 3000 ml). Kilkanaście instalacji w Europie.

AlgaeChek – przenośny fluorymetr on-line to niedrogie w eksploatacji rozwiązanie monitoringu efektów skażenia organicznego, identyfikacji potencjalnie szkodliwych cyjanobakterii i mętności. AlgaeChek ultra może być skonfigurowany do wykrywania maksymalnie 3 parametrów. Chlorofil a jest wskaźnikiem biomasy glonów i jest często używany jako wskaźnik jakości wody i skażenia pokarmów. Fikoerytryna i fikocyjanina są pigmentami znajdującymi się w morskich i słodkowodnych cyjanobakteriach. Mętność jest również parametrem mierzonym tą sondą.

BODChek - umożliwia monitoring Biologicznego Zapotrzebowania Tlenu (BZT) in situ, w czasie rzeczywistym, zarówno w naturalnych systemach wodnych jak i w instalacjach przemysłowych. System wykrywa fluorescencję białek, które są obecne w ściekach i złożu, i podaje wynik jako ekwiwalent jednostek BZT. Zasada działania systemu, poza samym pomiarem, oparta jest na wzbudzeniu i fluorescencji związków z grupy tryptofanów w świetle UV. Tryptofan jest to organiczny związek chemiczny z grupy aminokwasów biogennych, znajdujący się w diecie ludzi i zwierząt. Jest powiązany z mikrobiologiczną aktywnością m.in. ścieków i skażeń fekaliami i wykazuje korelację zarówno z BZT jak i skażeniami bakteriologicznymi.

Do przekształcenia fluorescencji związków tryptofanu na ekwiwalent wartości BZT w mg/l wykorzystywany jest wewnętrzny współczynnik kalibracji. Użycie metody fluorescencji zapewnia sygnał o czułości daleko przekraczającej stosowane obecnie metody absorpcji optycznej, podczas gdy, podawanie ekwiwalentu BZT w czasie rzeczywistym może być stosowane do kontroli procesów, które dotychczas nie mogą być monitorowane przy zastosowaniu konwencjonalnych, laboratoryjnych metod pomiaru BZT5. BODChek zapewnia wydajne kosztowo rozwiązanie monitoringu skażeń organicznych.

PetroChek™ BTEX - przenośny system monitorujący surowe i oczyszczone węglowodory. PetroChek™ BTEX umożliwia monitoring in situ, w czasie rzeczywistym surowych i oczyszczonych węglowodorów zarówno w wodach słodkich jak i słonych. System wykrywa fluorescencję węglowodorów, które są nieodłącznym składnikiem ropy naftowej, oczyszczonych paliw i smarów.

PetroChek™ PAH - przenośny system monitorujący surowe i oczyszczone węglowodory. PetroChek™ PAH umożliwia monitoring in situ, w czasie rzeczywistym surowych i oczyszczonych węglowodorów zarówno w wodach słodkich jak i słonych. System wykrywa fluorescencję wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA – ang. PAH), które są nieodłącznym składnikiem ropy naftowej, oczyszczonych paliw i smarów.

Microtox Model 500 – laboratoryjny, tzw. „Złoty Standard” w zakresie oceny toksyczności ścieków. System umożliwia ocenę toksyczności ścieków wprowadzanych na oczyszczalnię w celu ochrony złoża przed uszkodzeniem, identyfikację dostawców toksycznych ścieków, określanie maksymalnego dopuszczalnego ładunku dla konkretnej instalacji, ocenę toksyczności w złożu oraz monitoring jakości oczyszczania poprzez ocenę toksyczności ścieków oczyszczonych. Doskonałe narzędzie do modelowania składu ścieków w celu redukcji toksyczności.

DeltaTox II – przenośny, terenowy i laboratoryjny standard w zakresie oceny toksyczności ścieków (skażenia chemiczne) i skażeń mikrobiologicznych (metoda ATP). System DeltaTox II jest pochodnym systemu Microtox, korzysta z tej samej technologii i odczynników. Dedykowany dla zakładów wodociągowych i przemysłu spożywczego, gdzie woda jest głównym składnikiem produktu.

Pomiar skażeń mikrobiologicznych metodą ATP – system DeltaTox II zapewnia najszerszy zakres pomiarowy pośród sprzętów dostępnych komercyjnie. Odczynniki ATP umożliwiają pomiar wolnego ATP, całkowitego ATP, wyliczenia komórkowego ATP i przeliczenia wyników na Ekwiwalent Mikrobiologiczny, umożliwiający porównanie z metodami referencyjnymi. Jest to doskonała metoda do szybkiej identyfikacji skażeń mikrobiologicznych w czasie kilku minut. Po zwalidowaniu może stanowić wygodne i wiarygodne narzędzie w ocenie czystości mikrobiologicznej badanych próbek.

Pobierz KATALOG MICROTOX CTM

Pobierz KATALOG OVA I PDV (METALE)

Pobierz KATALOG MULTISENSOR 1200 (LZO)

Pobierz KATALOG MULTISENSOR 2000 (∑THM)

Pobierz KATALOG BACTcontrol

Pobierz KATALOG ALGAECHEK ultra

Pobierz KATALOG BODCHEK

Pobierz KATALOG PETROCHEK BTEX

Pobierz KATALOG PETROCHEK PAH (WWA)

Pobierz KATALOG MICROTOX MODEL 500

Pobierz KATALOG DELTATOX II

 

TIGRET Sp. z o.o.

ul. Warszawska 27
02-495 Warszawa

+48 22 8670528/9

 

Rzetelna firna

© Tigret 2021
Wykonanie: Solmedia.pl