PBW

“Najskuteczniejszym sposobem spójnego zabezpieczenia dostaw wody do spożycia jest zastosowanie kompleksowej metody oceny i zarządzania ryzykiem obejmującej wszystkie etapy dostarczania wody od ujęcia do konsumenta. W Wytycznych takie metody nazywa się Planami Bezpieczeństwa Wodnego (PBW; ang. Water safety plans - WSP)”*

Cel PBW jest bardzo prosty:

Ciągłe zapewnienie bezpieczeństwa i akceptowalności dostaw wody do spożycia.*

Jednym z etapów wdrażania PBW dla każdego systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia jest:

Zidentyfikowanie wszystkich zagrożeń i niebezpiecznych zdarzeń, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo systemu zaopatrzenia w wodę od ujęcia, poprzez uzdatnianie i dystrybucję do punktu poboru (wody) przez konsumenta. *


Szanowni Państwo,

Od kilkunastu lat budujemy naszą ofertę pod kątem systemów wspomagających realizację PBW w obszarze monitoringu jakości wód na ujęciu, poprzez kolejne etapy uzdatniania, aż do wprowadzenia wody do sieci. Dystrybuujemy produkty czołowych firm światowych, posiadających wieloletnie doświadczenie w zakresie dostaw systemów dla potrzeb realizacji PBW. Sprawdzone w tysiącach, setkach i dziesiątkach lokalizacji w największych światowych, średnich i małych systemach dystrybucji wody do spożycia monitorują jej jakość dla ponad 20% światowej populacji. Niezależnie od wielkości sieci dystrybucyjnej i rodzaju ujęcia (głębinowe, powierzchniowe, infiltracyjne), systemy te realizują swoje zadania w układzie on-line, in-line bądź też w badaniach terenowych i laboratoryjnych.

Przedstawione poniżej systemy pozwalają monitorować zagrożenia, oceniać ich natężenie, a tym samym poziom ryzyka jakie niosą i są doskonałym narzędziem dla potrzeb szybkiego uzyskania informacji o zagrożeniu umożliwiając podjęcie natychmiastowych działań naprawczych.

Ogromną zaletą strategii PBW jest to, że przy jej pomocy można zabezpieczać wodę we wszystkich typach systemów zaopatrzenia w wodę rozmaitych rozmiarów, bez względu na stopień ich skomplikowania. Metodę PBW należy traktować jako strategię zarządzania ryzykiem, lub parasol, mającą wpływ na cały sposób działania zakładu wodociągowego zmierzający do ciągłego dostarczania bezpiecznej wody. Istotne ryzyka, które w danej chwili nie podlegają zabezpieczeniu muszą być łagodzone. Może to się wiązać z krótko-, średnio- lub długoterminowymi działaniami usprawniającymi. Metoda PBW powinna być dynamiczna i praktyczna; nie powinna być jedynie kolejną procedurą operacyjną. * Dlatego też informacje pozyskiwane z systemów monitorujących jakość wody do spożycia są daleko wykraczające poza standardowy zakres badanych parametrów, określonych w obowiązujących rozporządzeniach w sprawie jakości wody do spożycia.

* Rozdział 4 trzeciej edycji Wytycznych WHO w sprawie jakości wody do spożycia (2004)

W naszej ofercie:

Absolutnym numerem 1 w zakresie biomonitoringu on-line jest system Microtox CTM.

Realizuje on pomiary bioindykacyjne całościowo oceniając chemiczną jakość próbki. Posiada możliwość kontynuacji pomiarów on-line nawet w przypadku wystąpienia skażenia, umożliwiając obserwację jego dalszego trendu: wzrastającego lub malejącego. W przypadku wystąpienia skażenia automatycznie pobierana jest próbka dla potrzeb laboratoryjnych analiz chemicznych. Organizmy, to najlepiej poznane bioindykatory, bakterie Vibrio fischeri, których czułość została określona dla ponad 2800 substancji chemicznych (m.in. fenol, ołów, arsen, rtęć, cyjanek sodowy, selen, cyjanek potasowy, chrom, miedź, aflatoksyny, ochratoksyny, rubratoksyny, chloroform, amoniak, lindan, DDT, nafta, formaldehyd, karbaryl, TNT, karbofuran, pentachlorofenol, kadm, dieldryna, i wiele innych). Najważniejszą cechą jest fakt, że użytkownik systemu Microtox CTM otrzymuje obiektywne wyniki (bakterie pochodzą z hodowli laboratoryjnej prowadzonej w 100% czystych warunkach), podczas gdy stosowanie systemów biomonitoringu opartego na organizmach pochodzących ze środowiska (małże, ryby) wymaga prowadzenia kwarantanny tychże organizmów (czyli potencjalnie przystosowania do obecnych w wodzie toksyn działających na poziomach nie wywołujących efektu testowego, np. zamknięcia skorupy lub śmierci organizmów).System Microtox CTM, z ustawianą przez użytkownika częstotliwością (od 3 do 24 godzin) wykonuje procedurę samokontroli jakości wyniku w oparciu o substancję wzorcową. Daje to pewność, że uzyskiwane wyniki badania próbek są wiarygodne.

W ramach systemu Microtox dostępne są system Microtox CTM (on-line), Microtox LX (laboratoryjny system dla wody i ścieków), Microtox FX (dawna nazwa DeltaTox II) (przenośny, laboratoryjny lub terenowy system dla wody, z funkcją pomiaru skażeń mikrobiologicznych metodą ATP).

Systemy Microtox zostały przebadane przez Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (EPA) w ramach programu weryfikacji technologii środowiskowych i wykryły wszystkie substancje toksyczne przewidziane dla tej grupy organizmów na poziomach niższych niż dawka śmiertelna dla człowieka. Organizmy są zgodne z ISO i normami wielu krajów.

System Microtox jest najpopularniejszym systemem na świecie wykorzystywanym dla potrzeb oceny chemicznej jakości wody do spożycia. Około 20% światowej populacji jest chronione tym systemem. Łącznie, na świecie pracuje ponad 3000 systemów Microtox, z czego w Polsce mamy zainstalowane ponad 40 systemów Microtox Model 500 i LX, 13 systemów Microtox FX/DeltaTox i 2 systemy Microtox CTM. Na naszych systemach pracują wodociągi warszawskie, łódzkie, lubelskie, włocławskie, bolesławickie, krakowskie, poznańskie, bydgoskie, żywieckie, kostrzynskie, sądeckie.

OVA7000 jest w pełni automatycznym, on-line, monitorem metali, zaprojektowanym jako układ modułowy, umożliwiający ciągły lub okresowy monitoring metali w strumieniach wód procesowych, uwalnianych ściekach, rzekach i wodach powierzchniowych. System OVA jest oparty na dobrze poznanej i opisanej w publikacjach międzynarodowych technologii woltamperometrycznej (ASV i CSV), która zapewnia szybkie i dokładne wykrywanie metali na poziomach μg/l. Uzyskiwane wyniki mogą być bezpośrednio porównywane z analizami laboratoryjnymi AAS lub ICP. System umożliwia pomiary stężeń następujących metali: Ag, As III, As total, Au, B, Cd, Co, Cr VI, Cr total, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Pd, Sb III, Se IV, Sn, Te, TI, U, Zn. System OVA7000 może zostać podłączony do zakładowego systemu informatycznego w celu sterowania dozowania koagulantów, co redukuje ich zużycie nawet ponad 20%, przynosząc wymierne oszczędności dla zakładu. Wersja laboratoryjna i przenośna PDV6000ultra poza pomiarem w/w metali posiada również procedury do pomiaru niektórych metali w glebie. Ponad 300 systemów na świecie.

Microtox LX – laboratoryjny, tzw. „Złoty Standard” w zakresie oceny toksyczności ścieków. System umożliwia ocenę toksyczności ścieków wprowadzanych na oczyszczalnię w celu ochrony złoża przed uszkodzeniem, identyfikację dostawców toksycznych ścieków, określanie maksymalnego dopuszczalnego ładunku dla konkretnej instalacji, ocenę toksyczności w złożu oraz monitoring jakości oczyszczania poprzez ocenę toksyczności ścieków oczyszczonych. Doskonałe narzędzie do modelowania składu ścieków w celu redukcji toksyczności.

Microtox FX – przenośny, terenowy i laboratoryjny standard w zakresie oceny toksyczności ścieków (skażenia chemiczne) i skażeń mikrobiologicznych (metoda ATP). System Microtox FX jest pochodnym systemu Microtox, korzysta z tej samej technologii i odczynników. Dedykowany dla zakładów wodociągowych i przemysłu spożywczego, gdzie woda jest głównym składnikiem produktu.

Pomiar skażeń mikrobiologicznych metodą ATP – system Microtox FX zapewnia najszerszy zakres pomiarowy pośród sprzętów dostępnych komercyjnie. Odczynniki ATP umożliwiają pomiar wolnego ATP, całkowitego ATP, wyliczenia komórkowego ATP i przeliczenia wyników na Ekwiwalent Mikrobiologiczny, umożliwiający porównanie z metodami referencyjnymi. Jest to doskonała metoda do szybkiej identyfikacji skażeń mikrobiologicznych w czasie kilku minut. Po zwalidowaniu może stanowić wygodne i wiarygodne narzędzie w ocenie czystości mikrobiologicznej badanych próbek.

Pobierz KATALOG MICROTOX CTM

Pobierz KATALOG OVA I PDV (METALE)

Pobierz KATALOG MICROTOX LX

Pobierz KATALOG MICROTOX FX

 

TIGRET Sp. z o.o.

ul. Warszawska 27
02-495 Warszawa

+48 22 8670528/9

© Tigret 2024
Wykonanie: Solmedia.pl