Wzrost mikrobiologiczny w systemie wody chłodzącej, jeśli nie jest kontrolowany, może powodować tworzenie się biologicznych warstw zanieczyszczenia (biofilm) na wszystkich powierzchniach mających kontakt z wodą.

Zastosowania:

ATP

SRB

Biofilmy stanowią poważne zagrożenie, zmniejszoną wydajność operacyjną, awarie sprzętu z powodu korozji mikrobiologicznej (MIC) i zagrożenia dla zdrowia ludzkiego, takie jak legionelloza.

Test ATP jest pierwszym krokiem w określaniu skuteczności programu oczyszczania biocydami i jest wskaźnikiem zasięgu i rozmiaru biofilmu. Analiza ATP zapewnia wiarygodne wyniki testów w mniej niż 15 minut.

Bakterie beztlenowe redukujące siarczany (SRB) są wszechobecne w środowisku i powszechnie występują w wodach chłodzących. Podczas swojego wzrostu są odpowiedzialne za korozję i wżery metali/betonu, zanieczyszczenie i wytwarzanie siarkowodoru.

Zestaw testowy QuickChek SRB firmy Modern Water jest przeznaczony zarówno do użytku na miejscu, jak i w laboratorium i wykorzystuje przeciwciała do specyficznego wykrywania enzymu reduktazy adenozyno-5’-fosfosulfonianu (APS) unikalnego dla wszystkich szczepów SRB. Wykrywa wszystkie żywotne i nieżywotne SRB w czasie krótszym niż 10 minut z opcją jednoczesnego badania od dwóch do trzech próbek. Nie ma żadnych zakłóceń powodowanych przez chemikalia lub zasolenie.

Badania terenowe pod kątem SRB powinny być przeprowadzane rutynowo. Jeżeli wyniki testów wskazują na obecność SRB, należy zdecydowanie rozważyć działania naprawcze, takie jak czyszczenie i dezynfekcja. Po czyszczeniu i dezynfekcji system musi być ściśle monitorowany w celu ustalenia, czy środki czyszczące były skuteczne i aby zapewnić, że SRB nie ponownie skolonizują systemu.

Zestawy testowe ATP i SRB stosowane samodzielnie lub w połączeniu zapewniają operatorom ekonomiczne, terminowe i wiarygodne wyniki, znacznie zmniejszając ryzyko operacyjne i koszty operacyjne.

Luminultra ATP – zestawy testowe ATP 2-giej Generacji. Wykrywają sumę żywej biomasy (ATP).

QuickChek® SRB Immunoassay – reduktaza APS powszechna we wszystkich formach bakterii redukujących siarczany (SRB).

Dow Traceable Polymer Test Kit – test paskowy do oceny stężenia polimerów