Badania ekotoksykologiczne – usługi

Wstęp

Szanowni Państwo,

W oparciu o dystrybuowany przez naszą firmę sprzęt wykonujemy usługi przesiewowego oznaczenia toksyczności środowiskowej próbek środowiskowych.

Prowadzone przez nas badania i usługi realizowane są przy użyciu systemów zgodnych z normami ISO, uznanych w skali światowej: systemów Microtox® (tzw. Złoty Standard) i Toxkit oraz DeltaTox®, ATP 2-giej Generacji.

Ocena zanieczyszczeń środowiskowych obejmuje dwa zakresy:

W zależności od konkretnego projektu, badania są wykonywane w terenie, w laboratorium Klienta lub próbki mogą zostać przesłane do naszej firmy celem wykonania oznaczenia.

 

Do kogo adresowana jest oferta

Oferta adresowana jest do:

– oczyszczalni ścieków przemysłowych, komunalno-przemysłowych i komunalnych:

Zakres obejmuje:

 

– zakładów przemysłowych, których proces produkcji generuje powstawanie toksycznych ścieków

Zakres obejmuje:

 

– instytucji odpowiedzialnych za monitoring środowiska

Zakres obejmuje

 

– zakładów wodociągowych

Zakres obejmuje

 

Forma usługi

Zależnie od potrzeb i zakresu usługi badania mogą być realizowane w terenie bądź w laboratorium.

Usługa może być prowadzona jako jednorazowa, w formie cyklicznego monitoringu bądź też obejmować ramy czasowe określone w konkretnym projekcie.

 

Metodyki badań

Ocena zagrożenia jest realizowana przy użyciu testów toksyczności (skażenia chemiczne) i metody ATP (skażenia mikrobiologiczne).

Podejście takie pozwala określić sumaryczny wpływ wszystkich substancji/związków znajdujących się w badanej próbce (również tych niebadanych metodami chemicznymi), uwzględniając wzajemne relacje pomiędzy tymi substancjami/związkami, na żywy organizm (bioindykator).

Współczesna ekotoksykologia jest interdyscyplinarną, intensywnie rozwijającą sie nauką, obejmującą chemię, ekologię i toksykologię, której celem jest m. in. ocena stanu środowiska i pośrednio ochrona zdrowia człowieka. Zajmuje sie losem i skutkami, jakie mogą powodować substancje chemiczne w ekosystemach.

Zastosowanie baterii bioindykatorów należących do różnych grup taksonomicznych: bakterii, pierwotniaków, skorupiaków, glonów i roślin wyższych oraz reprezentujących wszystkie poziomy troficzne: producentów, konsumentów i reducentów pozwala na kompleksową ocenę stanu badanego środowiska.

Badania ekotoksykologiczne wykonujemy używając standaryzowanych i certyfikowanych organizmów i testów, w większości zgodnych z normami ISO, co sprawia, że uzyskiwane wyniki charakteryzują się bardzo wysoką jakością i wiarygodnością.

Oznaczenia są prowadzone według Standardowych Procedur Obsługi oraz Instrukcji producentów.

Badania oceny toksyczności, zależnie od uzgodnień, mogą być prowadzone w oparciu o różne organizmy: bakterie luminescencyjne, bakterie, glony, pierwotniaki, wrotki, skorupiaki wodne, małżoraczki i nasiona.

Badania oceny skażeń mikrobiologicznych są prowadzone metodą ATP.

Ocena zagrożeń chemicznych

Ocena zagrożeń chemicznych wykonywana jest przy wykorzystaniu światowych standardów w zakresie oceny ekotoksykologicznej: system Microtox® – zgodność z ISO 11348-3

pakiety Toxkit:

Daphtoxkit F – ISO 6341, OECD 202

Algaltoxkit F – ISO 8692, OECD 201

Thankotoxkit F – ISO 14380

Ostracodtoxkit F – ISO 14371

Rotoxkit F – ASTM E1440-91

Protoxkit F

Ceriodaphtoxkit F

Rotoxkit F short-chronic – ISO 20666

Rapidtoxkit F – ISO 14380

Phytotoxkit – ISO 18763

Phytotestkit

Spirodela Duckweed Toxkit – ISO 20227:2017

oraz dla wód słonych i słonawych

Marine Algaltoxkit – ISO 10253

Rotoxkit M – ASTM E1440-91

Artoxkit M

Ocena zagrożeń mikrobiologicznych

Ocena zagrożeń mikrobiologicznych realizowana jest przy wykorzystaniu testów ATP 2-giej Generacji.

 

Ceny

Ze względu na różnorodny zakres realizowanych usług, ceny są każdorazowo uzgadniane z Klientem, w zależności od konkretnego projektu i wymagań.