Działanie analizatora L-2000 DX jest oparte na tej samej zasadzie jak testów Clor-N-Oil, jednakże zamiast porównania kolorymetrycznego analizator L-2000 wykorzystuje specjalną elektrodę jonoselektywną w celu określenia ilościowego stężenia związków chloroorganicznych w próbce. Analizy mogą być prowadzone na próbkach: olejów transformatorowych, gleby, wody i powierzchni.