MicroAmes – miniaturowy test Amesa na płytkach agarowych

Bakterie wystawia się na różne i niskie stężenia badanej próbki, a także na kontrolę pozytywną i negatywną w pożywce zawierającej ograniczone ilości histydyny (S. typhimurium) lub tryptofanu (E. coli), aby podtrzymać w przybliżeniu dwa podziały komórek. Po ekspozycji (test przed inkubacją) lub bez ekspozycji (test włączenia płytki), hodowle w każdych warunkach (kontrola negatywna, próbki badane i kontrole pozytywne) wylewa się na podłoże agarowe na płytkach wielodołkowych (płytki 24-studzienkowe) i inkubuje. Zmniejszając powierzchnię (w porównaniu do szalki Petriego), ilość próbki testowej potrzebnej do przeprowadzenia testu jest dramatycznie zmniejszona, przy jednoczesnym zachowaniu podobnych granic wykrywalności.

W ciągu trzech dni komórki, które przeszły powrót do prototrofii aminokwasów, będą rosnąć i tworzyć kolonie, których liczby zostaną porównane z tymi, które wyrosły w dołkach z rozpuszczalnikiem (kontrola negatywna). Każda dawka jest testowana w trzech powtórzeniach, aby umożliwić analizę statystyczną danych.

Zależny od dawki i znaczący wzrost liczby kolonii powracających po ekspozycji na próbkę badaną w stosunku do kontroli rozpuszczalnika wskazuje, że próbka jest mutagenna.

Potencjał mutagenny próbek jest oceniany bezpośrednio, związki są badane pod nieobecność i przy obecności aktywacji metabolicznej, zapewnionej przez homogenat wątroby, supernatantu post-mitochondrialnej frakcji wątrobowej S9, odpowiednio.

Pobierz KATALOG MICROAMES